Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ’’From Florina to Bitola : the female soul of the lands by the lakes’’

Διενέργειας Πρόχειρου Επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο «’’From Florina to Bitola : the female soul of the lands by the lakes’’ - μια ταινία μικρού μήκους η οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες στη διασυνοριακή περιοχή της λίμνης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο ‘’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Διαγωνισμός Παραγωγής Ντοκιμαντέρ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο «’’From Florina to Bitola : the female soul of the lands by the lakes’’ - μια ταινία μικρού μήκους η οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες στη διασυνοριακή περιοχή της λίμνης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (46.474,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 37.783,74€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η πλήρης προκήρυξη βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.isotita.gr/index.php/news/2510

Διαγωνισμός Διοργάνωσης Διεθνούς Συμποσίου

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας ανακοινώνει τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για τη διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο ’’NEW PRESPAS FESTIVAL’’», στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ (39.916,00€) συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 32.452,03 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η πλήρης προκήρυξη βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://www.isotita.gr/index.php/news/2510 

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρ. Πρωτοκόλλου :    10
Ημερομηνία: 10/02/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», έχοντας υπόψη την με αριθμό 2/08-02-2016  απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » (παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 και 2.2.1) στο πλαίσιο του έργου PRESPAS που υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και τα τεύχη της προκήρυξης, που οφείλουν να προμηθευτούν από τον Οργανισμό και  δημοσιεύεται στον ιστότοπο του οργανισμού: newprespasfestival.blogspot.com, και όπου αλλού εκεί ορίζεται  το αργότερο μέχρι  την  ημέρα Δευτέρα 29/2/2016 και ώρα 14:00 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και   συγκεκριμένα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γεωργίου Μόδη αρ. 8 – Φλώρινα (TΗΛ / FAX: 23850 28227). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ημέρα Δευτέρα 29/02/2016 και ώρα 14:00

Ο διαγωνισμός θα γίνει  την 29/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δηλαδή στην πόλη της Φλώρινας , στην οδό Γεωργίου Μόδη αρ. 8τηλ 23850 28227.

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:

1.    To Nόμο 2286/1995
2.    Το Π.Δ. 60/2007
3.    Το Π.Δ. 118/2007
4.    Το άρθρο 157 του Ν 4281/2014.
5.    Την με αριθμό 9/17-12-2014, απόφασή του, για την υλοποίηση έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake» με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 1. Τo  με αριθμό 301291/ΜΑ4140 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης έργο με τίτλο “ New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο « PRESPAS»,
 2. Την με αριθμό  2/08-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διακήρυξη  πρόχειρου Διαγωνισμού.
 3. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 10  Διακήρυξη Διαγωνισμού.

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 29.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (23.577,24€ χωρίς ΦΠΑ).

Τα τεύχη Προκήρυξης του Διαγωνισμού, υποχρεούνται  οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τα λαμβάνουν από τα Γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, που βρίσκονται στον ως άνω τόπο, από την 13/02/2016

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ με την με αριθμό 12/30-7-2015 απόφασή του, και σε κάθε περίπτωση η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα τεύχη διακήρυξης   του Διαγωνισμού,   θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού, newprespasfestival.blogspot.com, καθώς και από τη σελίδα Διαχειριστικής Αρχής
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΤΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

keimeno me simaies.bmp 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου : 11
Ημερομηνία:10/02/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», έχοντας υπόψη την με αριθμό 3/09-02-2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο « Οι κυρίες των Λιμνών» παραδοτέο ( 5,1) στο πλαίσιο του έργου PRESPAS που υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και τα τεύχη της προκήρυξης, που οφείλουν να προμηθευτούν από τον Οργανισμό και που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του οργανισμού: newprespasfestival.blogspot.com, και όπου αλλού εκεί ορίζεται  το αργότερο μέχρι  την 29/02/2016, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 16:00,  στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και   συγκεκριμένα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γεωργίου Μόδη αρ. 8 – Φλώρινα (TΗΛ / FAX: 23850 28227). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ημέρα Δευτέρα 29/02/2016, και ώρα 16:00

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29/2/2016 και ώρα 16:00,  στα γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δηλαδή στην πόλη της Φλώρινας , στην οδό Γεωργίου Μόδη αρ. 8τηλ 23850 28227.

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:

 1. To Nόμο 2286/1995
 2. Το Π.Δ. 60/2007
 3. Το Π.Δ. 118/2007
 4. Το άρθρο 157 του Ν 4281/2014.
 5. Το Νόμο 2121/1993
 6. Την με αριθμό 9/17-12-2014, απόφασή του, για την υλοποίηση έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake» με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 7. Τo  με αριθμό 301291/ΜΑ4140 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης έργο με τίτλο “ New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο « PRESPAS»,
 8. Την με αριθμό 3/09-02-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διακήρυξη  πρόχειρου Διαγωνισμού.
 9. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 11 Διακήρυξη Διαγωνισμού.

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 40000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (32520 χωρίς ΦΠΑ).

Τα τεύχη Προκήρυξης του Διαγωνισμού, υποχρεούνται  οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τα λαμβάνουν από τα Γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, που βρίσκονται στον ως άνω τόπο, από την 13/02/2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ με την με αριθμό 3/09-02-2016 απόφασή του, και σε κάθε περίπτωση η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα τεύχη διακήρυξης  του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού, newprespasfestival.blogspot.com, καθώς στη σελίδα Διαχειριστικής Αρχής.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη διακήρυξη ΕΔΩ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                    ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΤΣΗ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου : 04/2016
Ημερομηνία:28/01/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», έχοντας υπόψη την με αριθμό 12/15-07-2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » (παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 και 2.2.1) στο πλαίσιο του έργου PRESPAS που υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και τα τεύχη της προκήρυξης, που οφείλουν να προμηθευτούν από τον Οργανισμό και που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Οργανισμού: newprespasfestival.blogspot.com, και όπου αλλού εκεί ορίζεται  το αργότερο μέχρι  την 18/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,  στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και   συγκεκριμένα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γεωργίου Μόδη αρ. 8 – Φλώρινα (TΗΛ / FAX: 23850 28227).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ημέρα Πέμπτη 18/02/2016 και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός θα γίνει  την 18/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,  στα γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δηλαδή στην πόλη της Φλώρινας , στην οδό Γεωργίου Μόδη αρ. 8τηλ 23850 28227.

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:

1. To Nόμο 2286/1995
2. Το Π.Δ. 60/2007
3. Το Π.Δ. 118/2007
4. Το άρθρο 157 του Ν 4281/2014.
5. Την με αριθμό 9/17-12-2014, απόφασή του, για την υλοποίηση έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake» με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Τo  με αριθμό 301291/ΜΑ4140 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης έργο με τίτλο τίτλο “ New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο « PRESPAS»,
7. Την με αριθμό  12/2015, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διακήρυξη  πρόχειρου Διαγωνισμού.
8. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 4/28-1-2016 Διακήρυξη Διαγωνισμού.

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 29.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (23.577,24€ χωρίς ΦΠΑ).

Τα τεύχη Προκήρυξης του Διαγωνισμού, υποχρεούνται  οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τα λαμβάνουν από τα Γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, που βρίσκονται στον ως άνω τόπο, από την 2/02/2016.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ με την με αριθμό 12/2015, απόφασή του, και σε κάθε περίπτωση η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα τεύχη διακήρυξης   του Διαγωνισμού,   θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού, newprespasfestival.blogspot.com, καθώς και από τη σελίδα Διαχειριστικής Αρχής

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΤΣΗ


Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
ANAKOINΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 6/2015

Φλώρινα, 2 Οκτωβρίου 2015
 
Το Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», έχοντας υπόψη:
 
1. To Nόμο 2286/1995
2. Το Π.Δ. 60/2007
3. Το Π.Δ. 118/2007
4. Την με αριθμό 9/17-12-2014, απόφασή του, για την υλοποίηση έργου με τίτλο “ New PrespasFestival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο « PRESPAS », στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
5. Τo  με αριθμό 301291/ΜΑ4140 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος “Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» που αφορά στην έγκριση χρηματοδότησης έργου με τίτλο “New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake” με ακρωνύμιο « PRESPAS»,
6. Την με αριθμό 15/27-9-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 
Ενδιαφερόμενους αναδόχους να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση στα γραφεία του Οργανισμού στη Φλώρινα ενός φορητού υπολογιστή και ενός εκτυπωτή / πολυμηχανήματος εκτύπωσης (μέρος του παραδοτέου 1.3.1 του έργου PRESPAS).
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, να αναφέρει ρητά περίοδο εγγύησης καθώς και τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κάθε άλλης νόμιμης κράτησης.

Υποχρέωση Παράδοσης: Εντός 10 ημερών από την υπογραφή σύμβασης
 
Προϋπολογισμός: € 1.700,00 (χίλια επτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή
€ 1.382,11 (χίλια τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτά) χωρίς ΦΠΑ.
 
Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν γνωμοδότησης τριμελούς επιτροπής, που θα εξετάσει τις αιτήσεις. Θα επιλεγεί η προσφορά με το χαμηλότερο προτεινόμενο οικονομικό τίμημα, που θα πληροί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση ισομερών χαμηλότερων οικονομικών προσφορών, θα επιλεγεί αυτή με τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
Τυχόν εμπορικές αναφορές είναι ενδεικτικές και γίνονται δεκτές εναλλακτικές προτάσεις αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών.
 
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – ελάχιστες απαιτήσεις:
 
Διάσταση οθόνης                                                                          15.6’
Λειτουργικό σύστημα                                                                  1366 * 768
Μνήμη συστήματος                                                                     Core i5-421ou (1.70GHz)
Χωρητικότητα μνήμης                                                                 4GB
Μνήμη κάρτας γραφικών                                                           ΝΑΙ (ενδεικτικά shared)
Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές  λειτουργίας)            1TB, 5400rpm
Web camera                                                                                1.3 Megapixels
Μπαταρία                                                                                    4 Cell Li - Ion 
I/O Ports                                                                                      USB 3.0 port *2
USB                                                                                             2.0 port *1
D-sub port *1, HDMi port *1          
Mic/headphone        core 4-in-1 6card reader *1
Windows, Office - σύγχρονων εκδόσεων
Προστασία από ιούς (antivirus), ενεργοποιημένο για ένα τουλάχιστον έτος
 
Το βάρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή να μην ξεπερνά τα 3 κιλά.
Ελάχιστη αποδεκτή εγγύηση: 12 μήνες
 
Εκτυπωτής / Πολυμηχάνημα εκτύπωσης – ελάχιστες απαιτήσεις:

Εκτύπωση
 
 Ταχύτητα εκτύπωσηςΑ4: 29ppm mono
 Ώρα για την πρώτη εκτύπωση (TTFP)5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
 Χρόνος προθέρμανσης έως 60 δευτερόλεπτα από την εξουσία για έως και 25 δευτερόλεπτα από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
 Ταχύτητα επεξεργαστή330MHz
 
Σάρωση
 
 Ανάλυση σάρωσης 600 dpi
 Ταχύτητα σάρωσης Μέχρι 10 ppm χρώμα, μέχρι 37.5ppm μονο
 Βάθος χρώματος εισόδου 48-bit / Έξοδος 24-bit
 Εισόδου εγγράφων 50 φύλλων
 Αντίστροφη αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (RADF), επίπεδο σαρωτή
 Αντίθεση7 Επίπεδα
 ΜορφήΜ-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Ασφάλιση PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF από Actkey Utility)
 Διευθύνσεων LDAP, 100 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις ομάδα 20
 Σάρωση στο FTP, HTTP, μια μνήμη USB, E-mail, TWAIN, CIFS και σάρωση εφαρμογή και φαξ
 
Αντιγραφή
 
 Χρόνο παραγωγής πρώτου αντιγράφου (FCOT)Λιγότερο από 11 δευτερόλεπτα
 Ταχύτητα αντιγραφής Έως 29cpm
 Ανάλυση αντιγραφής Έως 600 x 600 dpi
 Μείωση / ΜεγέθυνσηΖουμ 25-400%
 
Τηλεομοιοτυπίας (Fax)
 
 Φαξ συνδεσιμότηταRJ11 x 2 (Line / Τηλ), PSTN, PBX Γραμμή
 Ταχύτητα φαξITU-T G3 (Super G3) έως 33,6 kbps, έως 2 δευτερόλεπτα / σελίδα
 Δυνατότητα για ταχείες κλήσεις
 Μνήμη φαξ4 MB (περ. 200 σελίδες εκπομπή και λήψη)
 
Γενικά:
 
 Συμβατότητα με Windows XP (32-bit και 64-bit) / Server 2003 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32 -bit & 64-bit) / 7 (32-bit και 64-bit)? Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2
 Επίπεδο θορύβουλειτουργίας: 55dB (A) ή λιγότερο / Αναμονή: 30dB (Α) / Εξοικονόμηση ενέργειας: Αθόρυβος
 Μέγιστο Βάρος 20kg
 Ελάχιστη αποδεκτή εγγύηση: 12 μήνες

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 στα Γραφεία του Οργανισμού, που βρίσκονται στη Φλώρινα στη οδό Γ. Μόδη αρ. 3, Τ.Κ. 73100 (καθημερινά 8:00 πμ – 11:30 πμ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com.
 
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής και για τεχνικούς λόγους, τα επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλοντα σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 MB, άλλως η αίτηση μπορεί να μην παραληφθεί από τον Οργανισμό.

Οι αιτήσεις καλούνται να υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα, πλέον των τεχνικών όρων, που δύνανται να είναι στα Αγγλικά.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα Γραφεία του Οργανισμού, που βρίσκονται στη Φλώρινα στη οδό Γ. Μόδη αρ. 3, Τ.Κ. 73100 (καθημερινά 8:00 πμ – 11:30 πμ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Μάντση Χρυσούλα